Blue Flower

×

Błąd

Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".

REGULAMIN

XLI Rajd „ Do Miejsc Pamięci Narodowej”

im. Poety Władysława Broniewskiego

ORGAN1ZAT0RZY

Zarząd Oddziału Miejskiego PTTK w Płocku

SKKT- PTTK „Tuptusie” SP nr 20 w Płocku

Kierownictwo Tras

Trasa   P-l                      - Józef Wrzeszczyński, Zbigniew Sokołowski

Trasa   P-2                    - Roman Sadowski, Anna Siulborska

Trasa   P-3                    -  Leszek Rosiński, Marek Lewandowski

Cele Rajdu:

   1. Odwiedzenie Miejsc Pamięci Narodowej

   2. Poznanie okolic Płocka

   3. Aktywny wypoczynek po nauce i pracy

   4. Uczczenie Roku Wisły

                                 

 

                                  TERMIN I TRASY RAJDU

Rajd odbędzie się 8  kwietnia  2017 r. bez względu na pogodę.

 Trasa P-1

 Płock ( Odwach) – Podolszyce – Borowiaczki ( SP nr 20) –                 9 km

 Start na trasę –Płock, Odwach – ul. Tumska 4 o godzinie 9.00                                                                                                                    

 

 Trasa P-2 Borowiczki – Cekanowo (kaplica św. Huberta) –

 Borowiczki ( SP nr 20)                                                                            -8km                                       

Start na trasę   z pętli linii nr 3 w Borowiczkach o godzinie 9.00                                                                                                                                    

 Trasa P-3

Płock (Podolszyce Płd) – Borowiczki ( SP nr 20)                               - 5 km

Start na trasę  z pętli linii nr 26 ( Jana Pawła II i Mazura) Podolszyce Płd.

o godzinie 10.00

Trasa  P- 4 Trasa dowolna

 

Warunki Uczestnictwa - Zgłoszenia

Zgłoszenia  należy kierować na adres: Oddział Miejski PTTK w Płocku, ul. Tumska 4 do dnia 03.04.2017r

Wpisowe w wysokości :

członkowie PTTK – 5 zł , pozostali 7 zł

Należy wpłacić do kasy  Oddziału lub na konto:

 PEKAO S.A.  I O/ Płock  84 1240 3174 1111 0000 2889 9941

Opiekunowie grup szkolnych opłat nie wnoszą.

Rajd nie ma charakteru komercyjnego, jest imprezą non profit na zasadzie samoorganizacji.

Przebieg i zakończenie Rajdu

-Drużyny na punkty startowe dojeżdżają we własnym zakresie.                                             Po zameldowaniu się na starcie wyruszają na trasę pod opieką przodowników TP              oraz przewodników PTTK.                                                                                                              

O godzinie 13.00 przewidywane dojście drużyn  do miejsca zakończenia rajdu -SP nr 20  Płock-Borowiczki

.

O godzinie 13.30 powrót do Płocka autobusami KM podstawionymi przez organizatorów.

Uczestnicy otrzymują:

       Opiekę przodownicką na trasach

       Pamiątkowy znaczek

       Potwierdzenie punktów na OTP

       Dyplomy i puchary dla drużyn, w tym specjalny puchar dla najliczniejszej drużyny

       Posiłek turystyczny ( grochówka )

Obowiązki uczestników

-Wyposażenie drużyny: strój turystyczny, apteczka książeczki OTP

-Wszystkich uczestników obowiązuje: Kodeks Ucznia, Kodeks Drogowy, Karta Turysty

-Grupy szkolne mogą wędrować tylko pod opieką nauczyciela.

Opiekunowie grup odpowiadają za postawę i bezpieczeństwo grupy.

 Postanowienia końcowe i ubezpieczenie

Świadczenia przysługują tylko osobom uczestniczącym w rajdzie.

Członkowie PTTK z opłaconą składką na rok 2017 są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Pozostali uczestnicy powinni ubezpieczyć się we własnym zakresie.

 

 

 

 

 Młodziezowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy

 

Organizatorzy :

 

 

 

Oddział Miejski PTTK w  Płocku

 

przy współpracy  SKKT- PTTK „Małachowianka” przy LO

 

im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku

 

Sędziowie eliminacji:

 

Hanna Jankowska           Jadwiga Kamińska         

 

Celina  Brząkalska         Joanna Bojanowska

 

Maria  Borzewska          Barbara Natkowska   

 

Bożena Kwiatkowska    Anna Siulborska

 

Jarosław Janicki             Alina Sitkiewicz

 

Teresa Trębala

 

Cele  turnieju :

 

- poznawanie przez młodzież piękna ziemi ojczystej,

 

jej przeszłości i teraźniejszości ( historia, geografia)

 

-popularyzowanie krajoznawstwa i turystyki jako formy

 

aktywnego wypoczynku

 

-propagowanie kultury wycieczkowania

 

- wymiana doświadczeń i prezentacja dokonań w dziedzinie

 

turystyki i krajoznawstwa

 

-wyłonienie najlepszych zespołów w kategorii:

 

Szkół Podstawowych ,Gimnazjów, Szkół Ponadgimnazjalnych

 

na eliminacje wojewódzkie

 

Zgłoszenia :

 

Eliminacje rejonowe OMTTK - PTTK odbędą się w dniu

 

10 kwietnia 2017 r.  (poniedziałek) w LO  im. Stanisława Małachowskiego

 

w Płocku w godzinach 1500 – 1800

 

 

 

Imienne zgłoszenia 3 osobowych zespołów (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania) prosimy kierować na adres Oddziału Miejskiego PTTK

 

W Płocku, ul. Tumska 4 do dnia 4 kwietnia 2017 r. Brak zgłoszenia w tym terminie traktować będziemy jako rezygnację z udziału w Turnieju.

 

Szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne zgłaszają po jednej drużynie.

 

Przebieg turnieju.

 

 

 

Eliminacje rejonowe powinny obejmować minimum dwie konkurencje turniejowe, w tym obowiązkowo test krajoznawczy.

 

W dniu 10.04 br. zostaną przeprowadzone następujące konkursy turniejowe:

 

  1. Test krajoznawczy (pisemny) 30 pytań z rejonu płockiego

 

      tzn. Płock i powiat płocki

 

2.Samarytanka

 

Konkurs ma charakter zespołowy

 

Poza konkursem będą oceniane kroniki SKKT, które prosimy dostarczyć

 

 w dniu eliminacji do LO im. St. Małachowskiego.

 

Ocena uprawnień, odznak krajoznawczych i turystycznych PTTK

 

 ma charakter indywidualny, a przyznane punkty nie mają wpływu

 

 na punktacje turniejową.

 

Drużyny biorące udział w turnieju powinny posiadać:

 

-         imienny wykaz zdobytych odznak w stopniu najwyższym

 

      z dołączonymi książeczkami odznak turystyki kwalifikowanej

 

-         przybory do pisania (długopis)

 

-         legitymacje PTTK z aktualnie opłaconymi składkami.

 

-         apteczkę

 

Uczestnicy są obowiązani do przestrzegania:

 

• regulaminu turnieju

 

• poleceń sędziów poszczególnych konkurencji

 

• Karty Turysty

 

• Kodeksu Ucznia